0 2106 8259

"ทบทวนการปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม Working at Height for Telecommunication Tower Climber - Refresher (AIS-RT)(จองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
Working at Height for Telecommunication Tower Climber - Refresher (AIS-RT)

AISRT21

1,284.00

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

"ทบทวนการปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม Working at Height for Telecommunication Tower Climber - Refresher (AIS-RT)(จองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
Working at Height for Telecommunication Tower Climber - Refresher (AIS-RT)

1,284.00.-

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

"ทบทวนการปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม Working at Height for Telecommunication Tower Climber - Refresher (AIS-RT)(จองผ่านแอดมินเท่านั้น)" รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม ชื่อหลักสูตร: ทบทวนการปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม Working at Height for Telecommunication Tower Climber - Refresher (AIS-RT) ระยะเวลาการฝึกอบรม: 0.5 วัน (รวมทั้ง การฝึกอบรม ภาคทฤษฎี & ภาคปฏิบัติ) เวลาการฝึกอบรม: 08:00 – 12:00 หรือ 13:00 – 17:00 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ขั้นต่ำ 10 ท่าน / ไม่เกิน 30 ท่าน อัตราส่วนวิทยากรต่อผู้เข้าอบรม: (ภาคทฤษฎี 1 ต่อ 30) และ (ภาคปฏิบัติ 2 ต่อ 30) ใบประกาศนียบัตร: ออกโดย 3M Safety Training Center Thailand สถานที่ฝึกอบรม: 1. ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย - พื้นที่ กรุงเทพมหานครฯ 2. สามารถดำเนินการฝึกอบรมภายในพื้นที่สถานประกอบการของลูกค้า คำอธิบาย: หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน ของ มาตรฐาน ANSI Z359.2 และ ข้อกำหนด ของ OSHA 1926.503 และ รวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายไทย เป้าหมายของหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ในเชิงทฤษฎีและมีทักษะจากการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ทราบถึงอันตรายของการปฏิบัติงานบนที่สูงและเข้าใจในความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงที่ใช้ในการปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย: ทุกคนในระดับปฏิบัติงานหรือระดับสูงกว่า ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องจัดเตรียมและสวมใส่รองเท้าเซฟตี้เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: • ใบรับรองตรวจสุขภาพจากแพทย์ • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน • เอกสารรับรองการฝึกอบรม กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนการปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม Working at Height for Telecommunication Tower Climber - Refresher (AIS-RT) Course code: (AIS-RT) จัดโดย : 3M Safety Training Center Thailand วิทยากร : สุภกิณห์ แสงชนินทร์ สายยัน ขุดดอน กำหนดการอบรมแบบที่ 1 เวลา กำหนดการ 08:00 – 08:30 ลงทะเบียน 08:30 – 08:45 กล่าวต้อนรับ - ชี้แจงการฝึกอบรมและแนะนำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย 08:45 – 09:30 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและแชร์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกจากที่สูง หัวข้อ “กฎหมายและมาตรฐาน” หัวข้อ “หน้าที่และความรับผิดชอบ” หัวข้อ “อันตราย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบนที่สูงและการประเมินควบคุม” หัวข้อ “การขัดขวางป้องกันวัสดุสิ่งของตกจากที่สูง” (Prevention of Dropped Object) หัวข้อ “ระบบ ทางเข้าออก/ขึ้นลง สำหรับ การปฏิบัติงานบนที่สูง” หัวข้อ “ระบบการขัดขวางป้องกันการตก (Fall Prevention Systems)” หัวข้อ “ระบบการยับยั้งการตก (Fall Arrest Systems)” 09:30 – 09:45 หัวข้อ “กิจกรรมที่ 1” วิเคราะห์และควบคุมอันตรา (JSA) 09:45 – 10:15 หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 1” ตรวจสอบอุปกรณ์ยับยั้งการตกก่อนใช้งาน (Pre-use Inspection PFAS) หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 2” สวมใส่และติดตั้งอุปกรณ์ยับยั้งการตกส่วนบุคคล (Fitting PFAS) 10:15 – 10:30 Take a break 10:30 – 11:30 หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 4” ใช้ระบบยืนทำงานมืออิสระ (Work Positioning) และใช้ระบบยับยั้งการตก (FAS) แบบพื้นฐาน (Basic) และ แบบพิเศษ (Advanced) ขณะปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณ พร้อมกิจกรรมกลุ่มทำการส่งอุปกรณ์ขึ้นลงบนที่สูงและติดตั้งอุปกรณ์บนที่สูง โดยใช้หลักการของการขัดขวางป้องกันวัสดุสิ่งของตกจากที่สูง (DROP Protection) หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 5” - Suspension Trauma Management (As the Casualty), (As the First Person on the Scene), (Basic Post Rescue Casualty Management) หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 6” ทีมวิทยากรสาธิตวิธีการช่วยเหลือฉุกเฉินผู้ได้รับอุบัติจากการตกบนเสาส่งสัญญาณ (Demonstrate Tower Rescue) 11:30 – 11:50 การทดสอบหลังเรียน (Post Test) และ ประเมินผลการฝึกอบรม (Course Evaluation) 11:50 – 12:00 ถาม – ตอบ กำหนดการอบรมแบบที่ 2 เวลา กำหนดการ 13:00 – 13:30 ลงทะเบียน 13:30 – 13:45 กล่าวต้อนรับ - ชี้แจงการฝึกอบรมและแนะนำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย 13:45 – 14:30 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและแชร์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกจากที่สูง หัวข้อ “กฎหมายและมาตรฐาน” หัวข้อ “หน้าที่และความรับผิดชอบ” หัวข้อ “อันตราย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบนที่สูงและการประเมินควบคุม” หัวข้อ “การขัดขวางป้องกันวัสดุสิ่งของตกจากที่สูง” (Prevention of Dropped Object) หัวข้อ “ระบบ ทางเข้าออก/ขึ้นลง สำหรับ การปฏิบัติงานบนที่สูง” หัวข้อ “ระบบการขัดขวางป้องกันการตก (Fall Prevention Systems)” หัวข้อ “ระบบการยับยั้งการตก (Fall Arrest Systems)” 14:30 – 14:45 หัวข้อ “กิจกรรมที่ 1” วิเคราะห์และควบคุมอันตรา (JSA) 14:45 – 15:15 หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 1” ตรวจสอบอุปกรณ์ยับยั้งการตกก่อนใช้งาน (Pre-use Inspection PFAS) หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 2” สวมใส่และติดตั้งอุปกรณ์ยับยั้งการตกส่วนบุคคล (Fitting PFAS) 15:15 – 15:30 Take a break 15:30 – 16:30 หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 4” ใช้ระบบยืนทำงานมืออิสระ (Work Positioning) และใช้ระบบยับยั้งการตก (FAS) แบบพื้นฐาน (Basic) และ แบบพิเศษ (Advanced) ขณะปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณ พร้อมกิจกรรมกลุ่มทำการส่งอุปกรณ์ขึ้นลงบนที่สูงและติดตั้งอุปกรณ์บนที่สูง โดยใช้หลักการของการขัดขวางป้องกันวัสดุสิ่งของตกจากที่สูง (DROP Protection) หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 5” - Suspension Trauma Management (As the Casualty), (As the First Person on the Scene), (Basic Post Rescue Casualty Management) หัวข้อ “ฝึกภาคปฏิบัติที่ 6” ทีมวิทยากรสาธิตวิธีการช่วยเหลือฉุกเฉินผู้ได้รับอุบัติจากการตกบนเสาส่งสัญญาณ (Demonstrate Tower Rescue) 16:30 – 16:50 การทดสอบหลังเรียน (Post Test) และ ประเมินผลการฝึกอบรม (Course Evaluation) 16:50 – 17:00 ถาม – ตอบ

คะแนนรีวิว "ทบทวนการปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานบนเสาส่งสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม Working at Height for Telecommunication Tower Climber - Refresher (AIS-RT)(จองผ่านแอดมินเท่านั้น)"

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2024 3M. All Rights Reserved.