นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2563

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (“3เอ็ม”) ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.3Mdelivery.com (“เว็ปไซต์”) โดยเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์และบริการต่างๆ จากเว็ปไซต์ดังกล่าว 3เอ็ม ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง 3เอ็มยึดมั่นที่จะป้องกันและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ 3เอ็มรวบรวม จัดเก็บ การนำข้อมูลไปใช้งาน การเปิดเผยข้อมูล การโอนย้ายข้อมูล วิธีการดูแลปกป้องข้อมูล ตลอดจนสิทธิของท่านที่จะอัพเดท จัดการ ส่งออก และลบข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายฉบับนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อท่านจะได้เข้าใจ และเมื่อท่านเข้าใช้เว็ปไซต์ ถือว่าท่านได้ตกลงและยินยอมต่อวิธีปฏิบัติและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้นี้

ข้อมูลอะไรบ้างที่ 3เอ็ม รวบรวมจากท่าน

3 เอ็มรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย 3เอ็ม หมายความถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อของท่าน คำนำหน้าชื่อ เพศ วันเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือ เลขหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมลแอดเดรส และเบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินจากท่าน ข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต และรายละเอียดสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านได้ซื้อจากเว็ปไซต์ของ 3เอ็ม
 • ข้อมูลเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราเซอร์ เวอร์ชั่น การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อต่อ ระบบปฏิบัติการและเว็ปไซต์ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบเว็ปไซต์
 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านผ่านอินเทอร์เน็ต การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ
 • ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลการเข้าใช้เปไซต์ของท่าน สินค้า และบริการอื่นๆ และ
 • ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจาก 3อ็ม และบุคคลภายนอกของตัวแทนของ 3เอ็ม ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร ผลการตอบแบบสำรวจทางการตลาดและการประกวดซึ่งจัดขึ้นจัดโดย 3เอ็ม หรือในนามของ 3เอ็ม

3เอ็ม ใช้งานและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

โดยทั่วไปข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บและนำมาใช้ในวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้

 • การสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า ผู้รับเจ้าง ผู้ผลิต ตัวแทน หรือบุคคลอื่นๆ
 • การสร้าง ปรับปรุง รักษา และพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์การซื้อขายหรือให้บริการ
 • การประมวลผล การบริการ หรือการสนับสนุนการซื้อขาย และการส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
 • การระบุและยืนยันตัวตนของบุคคลที่ได้รับบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ 3เอ็ม
 • การบริหารจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า 
 • การตอบสนองต่อการสอบถามจากบุคคล
 • การบริหารจัดการการประกวดหรือแบบสำรวจทางการตลาดที่จัดทำโดย 3เอ็ม หรือในนามของ 3เอ็ม
 • การทำการตลาด (เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ)
 • การประมวลผลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์, ตัวอย่างสินค้า, หรือความต้องการอื่นๆ
 • การบริหารจัดการความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการทรัพยากร
 • การปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบจากหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแลและบังคับใช้กฏหมาย
 • วัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการ เช่น การออกใบเสร็จ การชำระเงิน และการจัดการหนี้
 • การตอบสนองต่อการเรียกร้องใดๆ และ/หรือ กระบวนการทางกฏหมายใดๆ และ
 • การพัฒนาเว็บไซต์ของ 3เอ็ม

3เอ็ม จะเก็บรักษาข้อมูลที่รวบรวมไว้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าเป็นข้อมูลอะไร การนำข้อมูลไปใช้อย่างไร และจะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้นานกว่าข้อมูลอื่นๆ หากจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือโดยชอบตามกฎหมาย เช่น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน

การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูล

3เอ็ม จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านแล้วตามที่กฏหมายกำหนด รวมทั้ง 3เอ็ม จะไม่ขายหรือให้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งได้จัดเก็บมาจากท่าน หากกรณีที่ 3เอ็ม ต้องประมวลข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากไปจากที่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 3เอ็ม จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนดำเนินการประมวลผลข้อมูลนั้นๆ 3เอ็มอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือและธุรกิจหรือบุคคลที่ไว้วางใจได้ เพื่อให้ประมวลผลข้อมูลแก่ 3เอ็ม โดยดำเนินการตามวิธีการและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ  3เอ็ม รวมถึงมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น 3เอ็มจัดให้ผู้ให้บริการเพื่อช่วยดูแลการสนับสนุนลูกค้า 

การเปิดเผยข้อมูลข้ามดินแดน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ 3เอ็ม ได้รับจากท่าน อาจมีการโอน จัดเก็บ หรือเปิดเผยไปยังผู้รับที่อยู่นอกประเทศ ยกตัวอย่างเช่น 3เอ็ม อาจจะใช้เซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่ในต่างประเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการประมวลผลจากพนักงาน หรือบุคคลที่สาม ที่กระทำภายนอกประเทศไทย ในประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา หรือในสหภาพยุโรป ซึ่งทำงานให้กับ 3เอ็ม หรืออาจโดยตัวแทนหรือพนักงานของบริษัทแม่ของ 3เอ็ม และบริษัทในเครือ โดยที่ 3เอ็ม จะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆ ก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเปิดเผยต่อผู้ได้รับข้อมูลที่อยู่ในต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลจะไม่ละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปลอดภัยหรือไม่

3เอ็ม ให้คำมั่นในการสงวนรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บังคับใช้มาตราระมัดระวังภัยการต่างๆที่สมเหตุสมผลในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย และจะบังคับคู่สัญญาบุคคลที่สามที่ 3เอ็มไว้วางใจให้จัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ดำเนินการเช่นเดียวกับ 3เอ็ม ส่วนการโอนถ่ายข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมด แม้ว่า 3เอ็มจะได้ใช้ความพยายามอย่างดียิ่งในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 3เอ็มไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยในข้อมูลของท่านที่ถูกโอนถ่ายมายังเว็บไซต์ของ3เอ็มได้ ดังนั้นการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเอง เมื่อ 3เอ็ม ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว บริษัทฯจะใช้มาตราการขั้นตอนความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทางเลือกและสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การให้ความยินยอมและข้อจำกัด ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3เอ็มให้ทางเลือกส่วนบุคคลแก่ท่านโดยไม่ต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเมื่อมีการร้องขอ อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ 3เอ็มร้องขอ อาจส่งผลต่อความสามารถของ 3เอ็มในการบริหารจัดการความต้องการ ข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียน หรือการสมัครใดๆ ของท่านลดลงได้

ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว ท่านก็สามารถเลือกที่จะคัดค้าน ปิดกั้น หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านต้องการใช้สิทธิคัดค้าน ปิดกั้นหรือลบความยินยอมของท่าน กรุณาติดต่อ 3เอ็ม ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้ อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ 3เอ็มอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการตามที่คุณร้องขอได้อย่างเพียงพอ

กรณีที่ท่านคัดค้าน ปิดกั้น หรือลบความยินยอมของท่าน 3เอ็ม จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ของ 3เอ็ม

เว็บไซต์ของ 3เอ็ม จะใช้คุกกี้ช่วยมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ท่านในการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อท่านทำการเปิดเว็บไซต์ของ 3เอ็ม และยังช่วยให้ 3เอ็ม พัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยการใช้งานเว็บไซต์ของ 3เอ็มนี้ ท่านตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ของ 3เอ็ม ซึ่งคุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือดูข้อความ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทางบริษัทได้รับรู้ถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์และช่วยให้บริษัทปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงตามความสนใจของท่านอย่างรวดเร็วและทำให้การบริการและแพลตฟอร์มมีประโยชน์และสะดวกต่อท่านมากขึ้น นอกจากนี้ขอให้ท่านโปรดรับทราบว่า คู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมถึง ตัวอย่างเช่น เครือข่ายโฆษณา และ ผู้ให้บริการภายนอก ดังเช่น การบริการวิเคราะห์ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ แต่ไม่จำกัดแต่เพียง Facebook และสื่อสังคมอื่นๆ) อาจใช้คุกกี้ที่บริษัทฯไม่ได้เป็นคนควบคุม คุกกี้เหล่านี้เป็นไปได้ว่าเป็นคุกกี้ประเภท คุกกี้วิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ หรือ คุกกี้กำหนดเป้าหมาย ท่านอาจบล็อกคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่อนุญาตให้ท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือบางตัว อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะบล็อกคุกกี้ทั้งหมดหรือบางตัวแล้วไซร้ (เช่น คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง) ท่านอาจไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลิงก์หน้าเว็บไชต์ของบุคคลอื่น หรือการล็อกอินสื่อสังคม

เว็ปไซต์อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เช่น บริษัทในเครือ ร้านค้าหรือรับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ 3เอ็มไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ 3เอ็มขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ต่างๆนั้นอีกครั้ง เพื่อให้เข้าใจว่ามีวิธีการจัดการกับข้อมูลที่เก็บรวมรวบไปจากท่านอย่างไร นอกจากนี้ 3เอ็ม อาจเสนอโอกาสให้ท่านสามารถล็อกอินผ่านสื่อสังคมได้ เช่น Facebook หากท่านเลือกที่จะใช้การล็อกอินจากสื่อสังคมแล้ว ขอให้ท่านได้โปรดตระหนักว่าสื่อสังคมเหล่านั้นจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับ 3เอ็ม ข้อมูลที่ 3เอ็ม ได้รับจากสื่อสังคมนั้น จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของท่านบนสื่อสังคมเหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงใดๆที่ 3เอ็มได้ดำเนินการต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต 3เอ็มจะแจ้งโดยการโพสบนหน้าเว็ปไซต์นี้ 3 เอ็มขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น (สำหรับบริการบางอย่างอาจรวมถึงการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว)

ข้อสงสัยและข้อร้องเรียน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมของประเทศไทยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ 3เอ็ม ฉบับนี้นี้หรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ 3เอ็ม ท่านสามารถติดต่อมายัง 3เอ็มได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

Email:  [email protected]

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล / ฝ่ายกฎหมาย

ที่อยู่: 159, อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2024 3M. All Rights Reserved.