0 2106 8259

ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
Safety of Work on Electrical for Employees Working with Electricity - Refresher (AIS-RE

AISRE21

910.00

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
Safety of Work on Electrical for Employees Working with Electricity - Refresher (AIS-RE

910.00.-

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม ชื่อหลักสูตร: ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า Safety of Work on Electrical for Employees Working with Electricity - Refresher (AIS-RE) ระยะเวลาการฝึกอบรม: 0.5 วัน (การฝึกอบรม ภาคทฤษฎี: บรรยาย / กรณีศึกษา / สาธิต) เวลาการฝึกอบรม: 08:00 – 12:00 หรือ 13:00 – 17:00 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ขั้นต่ำ 20 ท่าน / ไม่เกิน 60 ท่าน อัตราส่วนวิทยากรต่อผู้เข้าอบรม: (ภาคทฤษฎี 1 ต่อ 60) ใบประกาศนียบัตร: ออกโดย 3M Safety Training Center Thailand สถานที่ฝึกอบรม: 1. ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย - พื้นที่ กรุงเทพมหานครฯ 2. สามารถดำเนินการฝึกอบรมภายในพื้นที่สถานประกอบการของลูกค้า คำอธิบาย: เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ในเรื่องข้อกำหนดของกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 2558 กำหนดให้การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องมีระยะเวลาการฟิกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงและอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้ (๑) กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า (๒) สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (๓) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องด้น ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงจากลักษณะงานอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น การทำงานในที่สูง การทำงานในบริเวณที่อาจเป็นอันตราย นายจ้างอาจจัดให้มีระยะเวลา การฝึกอบรมและหัวข้อวิชาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมจากหัวข้อวิชาที่กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดให้ ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงทุกท่านต้องผ่านการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (AIS-E) ก่อนเข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย วัตถุประสงค์: 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในสายธุรกิจเอไอเอส ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 4. เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในสายธุรกิจเอไอเอส ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน • สำเนาเอกสารรับรองผ่านการฝึกอบรม กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า Safety of Work on Electrical for Employees Working with Electricity – Refresher (AIS-RE) Course code: (AIS-RE) จัดโดย : 3M Safety Training Center Thailand วิทยากร : สุพิชญา บุญวรรณ์ อนุชา ภวายน สุภกิณห์ แสงชนินทร์ กำหนดการอบรมแบบที่ 1 เวลา กำหนดการ 08:00 – 08:30 ลงทะเบียน 08:30 – 08:45 กล่าวต้อนรับ - ชี้แจงการฝึกอบรมและแนะนำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย 08:45 – 10:00 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและแชร์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หัวข้อ “กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า” 10:00 – 10:15 หัวข้อ “สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล” 10:15 – 10:30 Take a break 10:30 – 10:45 ต่อหัวข้อ “สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล” 10:45 – 11:15 หัวข้อ “การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาล” 11:15 – 11:45 การทดสอบหลังเรียน (Post Test) และ ประเมินผลการฝึกอบรม (Course Evaluation) 11:45 – 12:00 ถาม – ตอบ กำหนดการอบรมแบบที่ 2 เวลา กำหนดการ 13:00 – 13:30 ลงทะเบียน 13:30 – 13:45 กล่าวต้อนรับ - ชี้แจงการฝึกอบรมและแนะนำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย 13:45 – 15:00 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและแชร์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หัวข้อ “กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า” 15:00 – 15:15 หัวข้อ “สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล” 15:15 – 15:30 Take a break 15:30 – 15:45 ต่อหัวข้อ “สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล” 15:45 – 16:15 หัวข้อ “การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาล” 16:15 – 16:45 การทดสอบหลังเรียน (Post Test) และ ประเมินผลการฝึกอบรม (Course Evaluation) 16:45 – 17:00 ถาม – ตอบ

คะแนนรีวิว ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2024 3M. All Rights Reserved.