0 2106 8259

"ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า Safety of Work on Electrical for Employees Working with Electricity AIS-E(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
Safety of Work on Electrical for Employees Working with Electricity AIS-E

AISE2020

1,605.00

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

"ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า Safety of Work on Electrical for Employees Working with Electricity AIS-E(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
Safety of Work on Electrical for Employees Working with Electricity AIS-E

1,605.00.-

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

"ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า Safety of Work on Electrical for Employees Working with Electricity AIS-E(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร:                          ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

Safety of Work on Electrical for Employees Working with Electricity (AIS-E)

ระยะเวลาการฝึกอบรม:                         1 วัน (การฝึกอบรม ภาคทฤษฎี: บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกปฏิบัติ วิธีการ)

เวลาการฝึกอบรม:                                  08:00 – 16:30

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม:                ขั้นต่ำ 20 ท่าน / ไม่เกิน 60 ท่าน

อัตราส่วนวิทยากรต่อผู้เข้าอบรม:         (ภาคทฤษฎี 1 ต่อ 60)

ใบประกาศนียบัตร:                                ออกโดย 3M Safety Training Center Thailand

สถานที่ฝึกอบรม:                                   1. ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย - พื้นที่ กรุงเทพมหานครฯ

 1. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคกลาง จ.นครปฐม
 2. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี
 3. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
 4. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
 5. สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

คำอธิบาย:

จากพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ต้องดำเนินการป้องกันและวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงและประกาศ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ข้อ ๔ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 2558 ข้อ ๓ การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องมีระยะเวลาการฟิกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงและอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

(๒) สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

(๓) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องด้น

ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงจากลักษณะงานอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น การทำงานในที่สูง การทำงานในบริเวณที่อาจเป็นอันตราย นายจ้างอาจจัดให้มีระยะเวลา การฝึกอบรมและหัวข้อวิชาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมจากหัวข้อวิชาที่กำหนดไว้

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดให้ ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงทุกท่านต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (AIS-E) ก่อนเข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

 

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในสายธุรกิจเอไอเอส ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 4. เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย:

พนักงานผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในสายธุรกิจเอไอเอส ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม

เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หนังสือรับรองพนักงานฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

Safety of Work on Electrical for Employees Working with Electricity (AIS-E)

Course code: (AIS-E)

จัดโดย : 3M Safety Training Center Thailand

วิทยากร :  นาย อนุชา  ภวายน

นาย สุภกิณห์ แสงชนินทร์

 

กำหนดการ

เวลา

กำหนดการ

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 08.50 น.

การทดสอบก่อนเรียน (Pre Test)

08.50 – 09.00 น.

กล่าวต้อนรับ - ชี้แจงการฝึกอบรมและแนะนำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

09.00 – 10.30 น.

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและแชร์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

หัวข้อ “กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า”

10.30 – 10.45 น.

Take a break

10.45 – 12.00 น.

ต่อหัวข้อ “กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า”

12.00 – 13.00 น.

Lunch

13.00 – 14.30 น.

หัวข้อ “สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล”

14.30 – 14.45 น.

Take a break

14.45 – 15.45 น.

หัวข้อ “การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาล”

15.45 – 16.15 น.

การทดสอบหลังเรียน (Post Test)  และ ประเมินผลการฝึกอบรม (Course Evaluation)

16.15 – 16.30 น.

ถาม – ตอบ

 

คะแนนรีวิว "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า Safety of Work on Electrical for Employees Working with Electricity AIS-E(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2024 3M. All Rights Reserved.