0 2106 8259

"ทบทวนความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผู้รับเหมา AIS General Safety Training for Contractor of AIS – Refresher (AIS-RG)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
General Safety Training for Contractor of AIS – Refresher (AIS-RG)

AISRG21

749.00

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

"ทบทวนความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผู้รับเหมา AIS General Safety Training for Contractor of AIS – Refresher (AIS-RG)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
General Safety Training for Contractor of AIS – Refresher (AIS-RG)

749.00.-

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

"ทบทวนความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผู้รับเหมา AIS General Safety Training for Contractor of AIS – Refresher (AIS-RG)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)" จองผ่านแอดมินเท่านั้น หากสั่งซื้อเข้ามา คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม ชื่อหลักสูตร: ทบทวนความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผู้รับเหมา AIS General Safety Training for Contractor of AIS – Refresher (AIS-RG) ระยะเวลาการฝึกอบรม: 0.5 วัน (การฝึกอบรม ภาคทฤษฎี: บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกปฏิบัติวิธีการ) เวลาการฝึกอบรม: 08:00 – 12:00 หรือ 13:00 – 17:00 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ขั้นต่ำ 20 ท่าน / ไม่เกิน 60 ท่าน อัตราส่วนวิทยากรต่อผู้เข้าอบรม: (ภาคทฤษฎี 1 ต่อ 60) ใบประกาศนียบัตร: ออกโดย 3M Safety Training Center Thailand สถานที่ฝึกอบรม: 1. ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย - พื้นที่ กรุงเทพมหานครฯ 2. สามารถดำเนินการฝึกอบรมภายในพื้นที่สถานประกอบการของลูกค้า คำอธิบาย: เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ในเรื่องข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ต้องดำเนินการป้องกันและวางแผนเกี่ยวกับการ บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยให้ความรู้ อบรมส่งเสริมทัศนคติ หรือ จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จึงได้ ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. บริษัทฯ จะดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาจัดเป็นมาตรฐานในการทำงาน 2. บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จากอุบัติเหตุการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการทำงาน 3. พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันอย่างเข้มงวดตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยง จากการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ในด้านความปลอดภัยอาชีวนามัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพที่ดีในการทำงานของพนักงานทุกคน 5. พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติให้มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน 6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องได้รับคำปรึกษา แนะนำ ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ข้างต้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดให้ ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทุกท่านต้องผ่านการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตร ความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผู้รับเหมา AIS (AIS-G) ก่อนเข้าเขตพื้นที่บริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้รับเหมา และ ผู้รับเหมาช่วง รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย วัตถุประสงค์: 1. เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบกับผู้รับเหมา หรือผู้รับ เหมาช่วงทุกช่วง 3. เพื่อให้ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทุกช่วง รับทราบกฎระเบียบความปลอดภัยของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในสายธุรกิจเอไอเอส และใช้เป็นมาตรฐานในการเข้าปฏิบัติงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทใน สายธุรกิจเอไอเอส คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน • สำเนาเอกสารรับรองผ่านการฝึกอบรม กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผู้รับเหมา AIS General Safety Training for Contractor of AIS - Refresher (AIS-RG) Course code: (AIS-RG) จัดโดย : 3M Safety Training Center Thailand วิทยากร : สุพิชญา บุญวรรณ์ ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย อนุชา ภวายน สุภกิณห์ แสงชนินทร์ กำหนดการอบรมแบบที่ 1 เวลา กำหนดการ 08:00 – 08:30 ลงทะเบียน 08:30 – 08:45 กล่าวต้อนรับ - ชี้แจงการฝึกอบรมและแนะนำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย 08:45 – 10:00 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและแชร์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หัวข้อ “นโยบายอาซีวอนามัยและความปลอดภัย” หัวข้อ “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ” หัวข้อ “กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” หัวข้อ “กฎระเบียบทั่วไป” หัวข้อ “คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา AIS” หัวข้อ “การขออนุญาตทำงาน” 10:00 – 10:15 Take a break 10:15 – 10:45 หัวข้อ “การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)” 10:45 – 11:15 หัวข้อ “การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ” หัวข้อ “บทลงโทษ” หัวข้อ “Third-Party Code of Conduct” 11:15 – 11:45 การทดสอบหลังเรียน (Post Test) และ ประเมินผลการฝึกอบรม (Course Evaluation) 11:45 – 12:00 ถาม – ตอบ กำหนดการอบรมแบบที่ 2 เวลา กำหนดการ 13:00 – 13:30 ลงทะเบียน 13:30 – 13:45 กล่าวต้อนรับ - ชี้แจงการฝึกอบรมและแนะนำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย 13:45 – 15:00 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและแชร์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หัวข้อ “นโยบายอาซีวอนามัยและความปลอดภัย” หัวข้อ “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ” หัวข้อ “กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” หัวข้อ “กฎระเบียบทั่วไป” หัวข้อ “คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา AIS” หัวข้อ “การขออนุญาตทำงาน” 15:00 – 15:15 Take a break 15:15 – 15:45 หัวข้อ “การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)” 15:45 – 16:15 หัวข้อ “การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ” หัวข้อ “บทลงโทษ” หัวข้อ “Third-Party Code of Conduct” 16:15 – 16:45 การทดสอบหลังเรียน (Post Test) และ ประเมินผลการฝึกอบรม (Course Evaluation) 16:45 – 17:00 ถาม – ตอบ

คะแนนรีวิว "ทบทวนความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผู้รับเหมา AIS General Safety Training for Contractor of AIS – Refresher (AIS-RG)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2024 3M. All Rights Reserved.