0 2106 8259

"หลักสูตรทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ - อบรมออนไลน์ Confined Space Refresher (Online Training)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
Confined Space Refresher (Online Training)

RECS2021

856.00

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

"หลักสูตรทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ - อบรมออนไลน์ Confined Space Refresher (Online Training)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
Confined Space Refresher (Online Training)

856.00.-

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

"หลักสูตรทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ - อบรมออนไลน์ Confined Space Refresher (Online Training)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)" จองผ่านแอดมินเท่านั้น หากสั่งซื้อเข้ามา คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

ชื่อหลักสูตรทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ - อบรมออนไลน์

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 0.5 วัน (การฝึกอบรม: ภาคทฤษฎี ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง)

เวลาการฝึกอบรม: 08:00 – 12:00 (รอบที่ 1) หรือ 13:00 – 17:00 (รอบที่ 2)

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม: -ขั้นต่ำ 20 ท่าน / รอบ แต่ไม่เกิน 30 ท่าน / รอบ

อัตราส่วนวิทยากรต่อผู้เข้าอบรม: (ภาคทฤษฎี 1 ต่อ 30)

ใบประกาศนียบัตร: ออกโดย 3M Safety Training Center Thailand

สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย หรือ ภายในสถานประกอบกิจการ

คำอธิบาย:

                      เพื่อช่วยให้นายจ้างและลูกจ้างปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 ข้อ 20 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกาหนด

                       อาศัยอำนาจตามข้อ 20 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้ออกประกาศไว้

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่ลูกจ้างต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศ และทำงานในที่อับอากาศ
  2. เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ให้กับลูกจ้างและพนักงาน สำหรับการทำงานในที่อับอากาศ
  3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และช่วยลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้ที่ต้องการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศและทำงานในที่อับอากาศ

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
  • สำเนาเอกสารรับรองผ่านการฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
  • สำเนาเอกสารรับรองผ่านการฝึก การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร

Course code: (CS-Refresher)

จัดโดย : 3M Safety Training Center Thailand

วิทยากร :  ผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

 

กำหนดการฝึกอบรม แบบที่ #1 (ภาคทฤษฎี)

เวลา

กำหนดการ

08:00 – 08:30

ลงทะเบียน

กล่าวต้อนรับ – ชี้แจงการฝึกอบรม และแนะนำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

08:30 – 09:00

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

09:00 – 09:30

ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ

09:30 – 10:00

การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ

10:00 – 10:15

พัก

10:15 – 10:45

วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย

10:45 – 11:15

การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ

11:15 – 11:30

ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย

11:30 – 11:45

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

11:45 – 12:00

การทดสอบหลังเรียน (Post Test)  และ ประเมินผลการฝึกอบรม (Course Evaluation)

 

กำหนดการฝึกอบรม แบบที่ #2 (ภาคทฤษฎี)

เวลา

กำหนดการ

13:00 – 13:30

ลงทะเบียน

กล่าวต้อนรับ – ชี้แจงการฝึกอบรม และแนะนำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

13:30 – 14:00

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

14:00 – 14:30

ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ

14:30 – 15:00

การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ

15:00 – 15:15

พัก

15:15 – 15:45

วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย

15:45 – 16:15

การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ

16:15 – 16:30

ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย

16:30 – 16:45

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

16:45 – 17:00

การทดสอบหลังเรียน (Post Test)  และ ประเมินผลการฝึกอบรม (Course Evaluation)

 

คะแนนรีวิว "หลักสูตรทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ - อบรมออนไลน์ Confined Space Refresher (Online Training)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2024 3M. All Rights Reserved.