0 2106 8259

การดับเพลิงขั้นต้น Basic Fire Fighting(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)
Basic Fire Fighting

BFFT2021

2,675.00

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

การดับเพลิงขั้นต้น Basic Fire Fighting(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)
Basic Fire Fighting

2,675.00.-

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

การดับเพลิงขั้นต้น Basic Fire Fighting(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น) จองผ่านแอดมินเท่านั้น หากสั่งซื้อเข้ามา คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire Fighting)

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1 วัน

เวลาการฝึกอบรม: 08:00 – 16:30  

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ไม่เกิน 30 ท่าน

อัตราส่วนวิทยากรต่อผู้เข้าอบรม: ภาคทฤษฎี 1 ต่อ 30

ใบประกาศนียบัตร: ออกโดยบริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด

สถานที่ฝึกอบรม: ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย หรือ ภายในสถานประกอบกิจการ

คำอธิบาย:

                การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการย่อมทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้การผลิตหรือการประกอบธุรกิจหยุดชะงักได้ ซึ่งนายจ้างของแต่ละสถานประกอบกิจการต้องดำเนินการเพื่อการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ดังนั้นเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย
 3. เพื่อเป็นการลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินในสถานประกอบกิจการ ให้ลูกจ้างมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้และทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ ได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้อง
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบกิจการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
 6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ สามารถช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ และบุคคลอื่นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถนำไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี

                   

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย:

ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ได้รับมอบหมายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม:

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่น ซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรม

Course code: (Basic Fire Fighting)

จัดโดย : บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด ร่วมกับ 3M Safety Training Center Thailand

วิทยากร :  ผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

 

กำหนดการฝึกอบรม

เวลา

กำหนดการ

08:00 – 09:00

ลงทะเบียน

กล่าวต้อนรับ – ชี้แจงการฝึกอบรม และแนะนำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

09:00 – 10:30

ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้

การแบ่งประเภทของเพลิง

จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ

10:30 – 10:45

พัก

10:45 – 12:15

วิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆเครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

การจัดระบบป้องกันและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

12:15 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:15

แนะนำการใช้งานเครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

เทคนิคการดับเพลิงการดับเพลิงจากเพลิงประเภท ต่างๆ (A,B,C)

เทคนิคการใช้สายน้ำดับเพลิง

การให้สัญญาณ  

 

*** ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ ภายใต้ กฎหมายฯ ในการปรับเปลี่ยน เนื้อหา และเวลาให้เหมาะสม***

การรับรองผลการฝึกอบรม

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเอกสารในการฝึกอบรม
 • หนังสือรับรองการอบรมตามกฎหมายกำหนด
 • ใบรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมรายบุคคล ภายใต้เงื่อนไขเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอเต็มเวลาของระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด
 • ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

คะแนนรีวิว การดับเพลิงขั้นต้น Basic Fire Fighting(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2024 3M. All Rights Reserved.