0 2106 8259

"ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา AIS AIS General Safety Train the Trainer (AIS-G-Trainer)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
AIS General Safety Train the Trainer (AIS-G-Trainer)

AISTT2021

2,889.00

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

"ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา AIS AIS General Safety Train the Trainer (AIS-G-Trainer)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
AIS General Safety Train the Trainer (AIS-G-Trainer)

2,889.00.-

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

"ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา AIS AIS General Safety Train the Trainer (AIS-G-Trainer)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)" จองผ่านแอดมินเท่านั้น หากสั่งซื้อเข้ามา คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม แบบออนไลน์ ชื่อหลักสูตร: ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา AIS AIS General Safety Train the Trainer (AIS-G-Trainer) ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1 วัน (การฝึกอบรม ภาคทฤษฎี: บรรยาย / กรณีศึกษา / สาธิต) เวลาการฝึกอบรม: 07:00 – 17:30 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ขั้นต่ำ 15 ท่าน / ไม่เกิน 25 ท่าน อัตราส่วนวิทยากรต่อผู้เข้าอบรม: (ภาคทฤษฎี 1 ต่อ 25) ใบประกาศนียบัตร: ออกโดย 3M Safety Training Center Thailand สถานที่ฝึกอบรม: การฝึกอบรมออนไลน์ โดยโปรแกรม Microsoft Teams คำอธิบาย: จากพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ต้องดำเนินการป้องกันและวางแผนเกี่ยวกับการ บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยให้ความรู้ อบรมส่งเสริมทัศนคติ หรือ จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จึงได้ ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. บริษัทฯ จะดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาจัดเป็นมาตรฐานในการทำงาน 2. บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จากอุบัติเหตุการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการทำงาน 3. พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันอย่างเข้มงวดตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยง จากการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ในด้านความปลอดภัยอาชีวนามัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพที่ดีในการทำงานของพนักงานทุกคน 5. พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติให้มีความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน 6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องได้รับคำปรึกษา แนะนำ ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ข้างต้น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำหลักสูตรผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา AIS (AIS-G-Trainer) เพื่อให้ ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทุกท่านสามารถดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยทั่วไปสำหรับผู้รับเหมา AIS (AIS-G) ภายในองค์กรให้แล้วเสร็จ ก่อนเข้าเขตพื้นที่บริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้รับเหมา และ ผู้รับเหมาช่วง ได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

คะแนนรีวิว "ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา AIS AIS General Safety Train the Trainer (AIS-G-Trainer)(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2024 3M. All Rights Reserved.