0 2106 8259

"ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุแก่ผู้บังคับปั้นจั่น 3M Safety Training(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
3M Safety Training

COPT-SSR

4,815.00

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กรุณาเลือกวันที่เข้าร่วมหลักสูตร

วัน เวลา จำนวนที่ว่าง

Stock No: -

- จำนวนที่นั่งว่าง -

"ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุแก่ผู้บังคับปั้นจั่น 3M Safety Training(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"
3M Safety Training

4,815.00.-

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

"ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุแก่ผู้บังคับปั้นจั่น 3M Safety Training(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)" จองผ่านแอดมินเท่านั้น หากสั่งซื้อเข้ามา คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก รายละเอียดสินค้า ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุแก่ผู้บังคับปั้นจั่น รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม ชื่อหลักสูตร: ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ระยะเวลาการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชัวโมง รวมทั้ง การฝึกอบรม ภาคทฤษฎี 9 ชัวโมง & ภาคปฏิบัติ 9 ชัวโมง) เวลาการฝึกอบรม: 08.30-16.30 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ขั้นต่ำ 10 ท่าน / ไม่เกิน 20 ท่าน อัตราส่วนวิทยากรต่อผู้เข้าอบรม: (ภาคทฤษฎี 1 ต่อ 60 และ ภาคปฏิบัติ 1 ต่อ 20) ค่าอบรมต่อท่าน: 4,5000 บาท / ท่าน ใบประกาศนียบัตร: ออกโดย 3M Safety Training Center Thailand สถานที่ฝึกอบรม: ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 3เอ็ม ประเทศไทย หรือ พื้นที่ประกอบการผู้เข้าอบรม คำอธิบาย: โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรม หรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น วัตถุประสงค์: เพื่อให้ทราบข้อกำหนด และข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น เพื่อให้ทราบถึงลักษณะชนิด มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย เพื่อให้ทราบถึงลักษณะชนิดและประเภทของปั้นจั่นที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบถึงลักษณะชนิดเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ อุปกรณ์ยก และ การเลือกใช้ การตรวจสอบอุปกรณ์ยก เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น เพื่อให้ทราบถึง วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย และ การประเมินน้ำหนักสิ่งของ เพื่อให้ทราบถึง การใช้สัญญาณมือ ให้ถูกต้องตาม ชนิดของปั้นจั่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปั้นจั่น ในงานก่อสร้างและงานในโรงงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรม เอกสารประกอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ผลตรวจสุขภาพ กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร ชื่อหลักสูตร: ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุแก่ผู้บังคับปั้นจั่น Course Code: COPT-SSR จัดทำโดย : 3M Safety Training Center Thailand กำหนดการฝึกอบรบ วันที่ #1 เวลา กำหนดการ 08:00 – 08:30 น. - ลงทะเบียน - การทดสอบก่อนเรียน (Pre Test) - แนะนำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย 08:30 – 10:15 น. - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 - มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น 10:15 – 10:30 น. Take a break 10:30 – 12:00 น. - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก 12:00 – 13:00 น. Lunch 13:00 – 14:30 น. - บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น - ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น 14:30 – 14:45 น. Take a break 14:45 – 17:00 น. - การใช้สัญญาณมือ - การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก กำหนดการฝึกอบรบ วันที่ #2 เวลา กำหนดการ 08:30 – 09:30 น. - การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก (ต่อ) - วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย การประเมินน้ำหนักสิ่งของ 09:30 – 16:00 น. - การให้สัญญาณกับผู้บังคับปั้นจั่น ในการยกวัสดุ เพื่อ เคลื่อนย้าย อย่างปลอดภัย - การผูก มัด การยึดเกาะวัสดุจริง อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย - การวางแผนงานยกอย่างปลอดภัย - การพิจารณาน้ำหนักที่จะทำการยก วิเคราะห์วัสดุสิ่งของและเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยยก 10:30 – 10:45 น. 14:30 – 14:45 น. Take a break 12.00 – 13.00 น. Lunch 16:00 – 17:00 น. - การทดสอบหลังเรียน (Post Test) และ ประเมินผลการฝึกอบรม (Course Evaluation)

คะแนนรีวิว "ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุแก่ผู้บังคับปั้นจั่น 3M Safety Training(โทรจองผ่านแอดมินเท่านั้น)"

0จาก 5

จาก 0 รีวิว

5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0

รีวิวสินค้า

หากคุณมีข้อสงสัย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2024 3M. All Rights Reserved.